Giải câu 3 bài 4: Hệ trục tọa độ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 26 - sgk hình học 10

Tìm tọa độ của các vectơ sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

=>

b)

=>

c)

=>

d)

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021