Giải Câu 7 Bài 1: Phương trình đường thẳng sgk Hình học 10 Trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 81 - SGK Hình học 10

Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng và \(d_2\) lần lượt có phương trình: \(d_1: 4x - 2y + 6 = 0\) và \(d_2: x - 3y + 1 = 0\)

Bài làm:

Gọi là góc giữa hai đường thẳng $d_1\,\ ;\,\ d_2$.

Áp dụng công thức: ta có:

Vậy góc giữa hai đường thẳng cần tìm là: .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021