Giải Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Bài học trước đã tổng quát toàn bộ kiến thức chương 3; bài học này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức kĩ hơn thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, KhoaHoc sẽ hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

=> xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho tam giác có tọa độ các đỉnh \(A(1; 2), B(3; 1)\) và \(C(5; 4)\). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ \(A\)?

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho tam giác với \(A(-1; 1), B(4; 7)\) và \(C(3; 2)\). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho phương trình tham số của đường thẳng : \(\left\{ \matrix{x = 5 + t \hfill \cr y = - 9 - 2t \hfill \cr} \right.\)

Trong các phương trình sau, phương trình nào là tổng quát của (d)?

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 94 - SGK Hình học 10

Đường thẳng đi qua điểm và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho đường thẳng có phương trình tổng quát: \(3x + 5y + 2006 = 0\). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(A) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow n = (3;5)\)

(B) có vecto chỉ phương \(\overrightarrow a = (5; - 3)\)

(C) có hệ số góc \(k = {5 \over 3}\)

(D) song song với đường thẳng \(3x + 5y = 0\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 95 - SGK Hình học 10

Bán kính của đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng \(Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

(A) (B) \(5\)

(C) (D) \(3\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng:

Đường thẳng khi:

(A) (B) \(m = -1\)

(C) (D) \(m = 3\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho và \(d_2: 2x – y + 6 = 0\). Số đo của góc giữa hai đường thẳng \(d_1\) và \(d_2\) là:

(A) (B) \(60^0\)

(C) (D) \(90^0\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng và \(\Delta_2: y = -10\). Góc giữa \(\Delta_1\) và \(\Delta_2\) là:

(A) (B) \(30^0\)

(C) (D) \(1^013’8’’\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 95 - SGK Hình học 10

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng \(Δ: xcos α + y sin α + 3(2 - sin α) = 0\) là:

(A) (B) \(6\) (C) \(3\sin α\) (D) \({3 \over {\sin \alpha + \cos \alpha }}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 95 - SGK Hình học 10

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho đường tròn (C): . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(A) (C) có tâm

(B) (C) có bán kính

(C) (C) đi qua điểm

(D) (C) không đi qua

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 95 - SGK Hình học 10

Phương trình tiếp tuyến tại điểm với đường tròn \((C): x^2+y^2– 2x – 4y – 3 = 0\)

(A) (B) \( x + y + 7 = 0\)

(C) (D) \(x + y – 3 = 0\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho đường tròn (C) : và đường thẳng \(Δ: x + 2y + 1 = 0\)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

(A) đi qua tâm \((C)\)

(B) cắt \((C)\) tại hai điểm

(C) tiếp xúc \((C)\)

(D) không có điểm chung với \((C)\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: Trang 96 - SGK Hình học 10

Đường tròn có tâm \(I\) và bán kính \(R\) là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: Trang 96 - SGK Hình học 10

Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn:

(A)

(B)

(C) hoặc \(m > 2\)

(D) hoặc \(m > 1\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: Trang 96 - SGK Hình học 10

Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn \((C): x^2+ y^2=1\) khi:

(A) (B) \(m = 5\)

(C) (D) \(m = 0\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho hai điểm và \(B(7; 5)\). Phương trình đường tròn đường kính \(AB\) là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 19: Trang 96 - SGK Hình học 10

Đường tròn đi qua ba điểm và \(C(2; 0)\) có phương trình là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 20: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho điểm và đường tròn \((C)\) có phương trình: \(x^2+ y^2- 8x – 6y + 21 = 0\)

Trong các phát biểu sau, tìm phát biểu đúng:

(A) nằm ngoài \((C)\)

(B) nằm trên \((C)\)

(C) nằm trong \((C)\)

(D) trùng với tâm của \((C)\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 21: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho elip : \({{{x^2}} \over {25}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) và cho các mệnh đề:

(I) có tiêu điểm \(F_1( -4; 0)\) và \(F_2( 4; 0)\)

(II) có tỉ số \({c \over a} = {4 \over 5}\)

(III) có đỉnh \(A_1(-5; 0)\)

(IV) có độ dài trục nhỏ bằng \(3\).

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

(A) (I) và (II)

(B) (II) và (III)

(C) (I) và (III)

(D) (IV) và (I)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: Trang 97 - SGK Hình học 10

Phương trình chính tắc của elip có hai đỉnh là và hai tiêu điểm là \((-1; 0), (1; 0)\) là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 23: Trang 97 - SGK Hình học 10

Cho elip và cho các mệnh đề:

(I): có trục lớn bằng \(1\)

(II) có trục nhỏ bằng \(4\)

(III) có tiêu điểm \({F_1}(0,{{\sqrt 3 } \over 2})\)

(IV) có tiêu cự bằng \(\sqrt3\).

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:

(A) (I) (B) (II) và (IV)

(C) (I) và (III) (D) (IV)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 24: Trang 97 - SGK Hình học 10

Dây cung của elip (E): vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: Trang 97 - SGK Hình học 10

Một elip có trục lớn là , tỉ số \({c \over a} = {{12} \over {13}}\) . Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

(A) (B) \(10\)

(C) (D) \(14\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: Trang 97 - SGK Hình học 10

Một elip có trục lớn là , tỉ số \({c \over a} = {{12} \over {13}}\) . Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

(A) (B) \(10\)

(C) (D) \(14\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26: Trang 97 - SGK Hình học 10

Cho elip . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

(A) có trục lớn bằng \(6\)

(B) có trục nhỏ bằng \(4\)

(C) có tiêu cự bằng \(\sqrt5\)

(D) có tỉ số \({c \over a} = {{\sqrt 5 } \over 3}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 27: Trang 98 - SGK Hình học 10

Cho đường tròn tâm \(F_1\) bán kính \(2a\) và một điểm \(F_2\) ở bên trong của . Tập hợp điểm \(M\) của các đường tròn \((C’)\) thay đổi nhưng luôn đi qua \(F_2\) và tiếp xúc với (xem hình) là đường nào sau đây?

Giải Câu 27 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 98

(A) Đường thẳng

(B) Đường tròn

(C) Elip

(D) Parabol

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 28: Trang 98 - SGK Hình học 10

Khi thay đổi, điểm \(M(5cost; 4sint)\) di động trên đường tròn nào sau đây:

(A) Elip (B) Đường thẳng

(C) Parabol (D) Đường tròn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29: Trang 98 - SGK Hình học 10

Cho elip : \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\). Gọi \(F_1,F_2\) là hai tiêu điểm và cho điểm \(M(0; -b)\)

Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức :

(A) (B) \(2a^2\)

(C) (D) \(a^2– b^2\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30: Trang 98 - SGK Hình học 10

Cho elip : và đường thẳng \(Δ: y + 3 = 0\)

Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của đến đường thẳng \(Δ\) bằng các giá trị nào sau đây:

(A) (B) \(9\)

(C) (D) \(7\)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 87 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021