Giải Câu 16 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 96 - SGK Hình học 10

Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn:

(A)

(B)

(C) hoặc \(m > 2\)

(D) hoặc \(m > 1\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (C)

Ta có:

=>

Để là đường tròn thì:

hoặc \(m > 2\)

Vậy chọn (C)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021