Giải Câu 1 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 93 - SGK Hình học 10

Cho hình chữ nhật . Biết các đỉnh \(A(5; 1), C(0; 6)\) và phương trình \(CD: x + 2y – 12 = 0\).

Tìm phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại.

Bài làm:

Giải Câu 1 Bài: Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 93

là đường thẳng đi qua \(A( 5; 1)\) và song song với \(CD\).

có phương trình \(x + 2y – 12 = 0\) nên phương trình của \(AB\) có dạng:

đi qua \(A(5; 1)\) nên thay tọa độ vào ta có:

Vậy phương trình của là: \(x + 2y – 7 = 0\)

là đường thẳng qua \(A\) và vuông góc với \(CD\).

Phương trình của là: \(x + 2y – 12 = 0\) nên phương trình của \(AD\) có dạng:

đi qua \(A(5, 1)\) cho ta: \(2.5 - 1 + n = 0 ⇒ n = -9\)

Phương trình của : \(2x - y - 9 = 0\)

là đường thẳng qua \(C\) và song song với \(AD\) nên phương trình của có dạng:

đi qua \(C (0; 6)\) nên: \( 2.0 – 6 + p = 0 ⇒ p = 6\)

Phương trình của là: \(2x – y = 6 = 0\)

Vậy

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021