Giải câu 2 bài 4: Hệ trục tọa độ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 26 - sgk hình học 10

Trong mặt phẳng tọa độ, các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) và $\overrightarrow{i}=(1;0)$ là hai vectơ ngược hướng.

a) và $\overrightarrow{b}=(-3;-4)$ là hai vectơ đối nhau.

c) và $\overrightarrow{b}=(3;5)$ là hai vectơ đối nhau.

d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

Bài làm:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai.

=>

=> không cùng phương.

=> không phải là hai vectơ đối nhau.

d) Đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021