Giải Câu 30 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 30: Trang 98 - SGK Hình học 10

Cho elip : và đường thẳng \(Δ: y + 3 = 0\)

Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của đến đường thẳng \(Δ\) bằng các giá trị nào sau đây:

(A) (B) \(9\)

(C) (D) \(7\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Elip : có hai tiêu điểm \(F_1(-\sqrt7; 0)\) và \(F_2(\sqrt7; 0)\)

Khoảng cách từ đến đường thẳng \(Δ: y + 3 = 0\) là:

và \(d(F_2, Δ)\)

Suy ra:

Vậy chọn (B)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021