Giải Câu 9 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng và \(\Delta_2: y = -10\). Góc giữa \(\Delta_1\) và \(\Delta_2\) là:

(A) (B) \(30^0\)

(C) (D) \(1^013’8’’\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (A)

Vecto pháp tuyến của là \(\overrightarrow {{n_1}} = (1;1)\) và của \(\Delta_2\) là \(\overrightarrow {n_2} = (0;1)\)

=>

Vậy chọn (A)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021