Giải Câu 10 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 95 - SGK Hình học 10

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng \(Δ: xcos α + y sin α + 3(2 - sin α) = 0\) là:

(A) (B) \(6\) (C) \(3\sin α\) (D) \({3 \over {\sin \alpha + \cos \alpha }}\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng là:

Vậy chọn (B)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021