Giải Câu 6 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 95 - SGK Hình học 10

Bán kính của đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng \(Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

(A) (B) \(5\)

(C) (D) \(3\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

Bán kính của đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng \(Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

Vậy chọn (D)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021