Giải Câu 19 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 96 - SGK Hình học 10

Đường tròn đi qua ba điểm và \(C(2; 0)\) có phương trình là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

Phương trình đường tròn với \(a^2+b^2-c> 0\) đi qua ba điểm \(A(0; 2)\); \(B(-2; 0)\) và \(C(2; 0)\) nên ta có hệ:

Vậy phương trình đường tròn là: \(x^2+ y^2- 4 = 0\)

Do đó chọn D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021