Giải câu 1 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 17 - sgk hình học 10

Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng:

Bài làm:

Theo bài ra: ABCD là hình bình hành.

=>

=>

<=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021