Giải câu 7 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 17 - sgk hình học 10

Cho tam giác ABC. Tìm điểm M sao cho:

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 7 bài Tích của vec tơ với một số

Gọi I là trung điểm AB.

=>

Gọi J là trung điểm của CI.

=>

=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy M là trung điểm của trung tuyến CI.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021