Giải câu 2 bài 1: Các định nghĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 - sgk hình học 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vector bằng nhau.

Hướng dẫn giải câu 2 bài Các định nghĩa

Bài làm:

  • Các vectơ cùng phương : và $\overrightarrow{b} $

và $\overrightarrow{v} $

, $\overrightarrow{y}$ ,$\overrightarrow{z}$ và $\overrightarrow{w} $

  • Các vectơ cùng hướng: và $\overrightarrow{b} $

,$\overrightarrow{y}$ và $\overrightarrow{z} $

  • Các vectơ ngược hướng: và $\overrightarrow{v} $

và $\overrightarrow{w} $

và $\overrightarrow{w} $

và $\overrightarrow{w} $

  • Các vectơ bằng nhau: và $\overrightarrow{y} $
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021