Giải Câu 4 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 93 - SGK Hình học 10

Cho đường thẳng và hai điểm \(O(0; 0); A(2; 0)\)

a) Tìm điểm đối xứng của qua \(Δ\).

b) Tìm điểm trên \(Δ\) sao cho độ dài đường gấp khúc \(OMA\) ngắn nhất.

Bài làm:

Giải Câu 4 Bài: Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 93

a) Gọi là hình chiếu của \(O\) trên \(Δ, H\) là giao điểm của đường thẳng qua \(O\) và vuông góc với \(Δ\).

có vecto chỉ phương \(\overrightarrow u (1;1)\)

Tọa độ điểm là nghiệm của hệ phương trình:

Gọi là đỉnh đối xứng của \(O\) qua \(Δ\) thì \(H\) là trung điểm của đoạn thẳng \(OO’\)

Vậy .

b) Nối cắt \(Δ\) tại \(M\)

Ta có:

Giả sử trên có một điểm \(M’ ≠ M\), ta có ngay:

Vậy điểm , giao điểm của \(O’A\) với \(Δ\), chính là điểm thuộc \(Δ\) mà độ dài của đường gấp khúc \(OMA\) ngắn nhất.

nên \(O’A\) có hệ phương trình: \(x + 2y – 2 = 0\)

Tọa độ của điểm là nghiệm của hệ:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021