Giải Câu 1 Bài 1: Phương trình đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 80 - SGK Hình học 10

Lập phương trình tham số của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:

a) đi qua điểm và có vectơ chỉ phương \(\vec{u} = (3;4)\)

b) đi qua điểm \(M(-2; 3)\) và có vec tơ pháp tuyến \(\vec{n}= (5; 1)\)

Bài làm:

a) Phương trình tham số của là:

b) Vì có vecto chỉ pháp tuyến là:

=>vecto chỉ phương của là: có tọa độ \(\vec{u} = (1; -5)\)

Từ đây ta có phương trình tham số của : \(d:\left\{\begin{matrix} x= -2+t& \\ y= 3-5t& \end{matrix}\right.\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021