Giải Câu 5 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho đường thẳng có phương trình tổng quát: \(3x + 5y + 2006 = 0\). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(A) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow n = (3;5)\)

(B) có vecto chỉ phương \(\overrightarrow a = (5; - 3)\)

(C) có hệ số góc \(k = {5 \over 3}\)

(D) song song với đường thẳng \(3x + 5y = 0\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (C)

Phương trình của đường thẳng có:

  • vecto pháp tuyến là:
  • Vecto chỉ phương
  • Hệ số góc

=> mệnh đề sai là (C).

Vậy chọn (C)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021