Giải câu 2 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 17 - sgk hình học 10

Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC.Hãy phân tích các vectơ theo hai

vectơ , $\overrightarrow{v}= \overrightarrow{AC}$

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Tích của vec tơ với một số

Vì AK là trung tuyến của ΔABC nên K là trung điểm của BC.

=> (1)

Vì BM là trung tuyến của ΔABC nên M là trung điểm của AC.

=> (2)

Từ (1),(2) =>

<=>

<=>

<=>

<=>

Tương tự:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021