Giải câu 6 bài 4: Hệ trục tọa độ

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 27 - sgk hình học 10

Cho hình bình hành ABCD có . Tìm tọa độ của đỉnh D.

Bài làm:

Gọi tọa độ của .

=>

Mặt khác : ABCD là hình bình hành

=>

<=>

<=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021