Giải Câu 11 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 95 - SGK Hình học 10

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

Để phương trình có dạng : là phương trình của một đường tròn thì điều kiện : \( a^2+b^2-c > 0\)

  • Phương trình không phải là phương trình của một đường tròn vì: \( a^2+b^2-c = 1 + 16 – 20 = -3 < 0\)
  • Phương trình không thuộc dạng: \(x^2+ y^2– 2ax – 2by + c = 0\) nên không phải là phương trình của đường tròn.
  • Phương trình không thuộc dạng: \(x^2+ y^2– 2ax – 2by + c = 0\) nên không phải là phương trình của đường tròn.
  • Phương trình là phương trình đường tròn \( a^2+b^2-c = 4 + 9 + 12 = 25 > 0\).

Vậy chọn (D)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021