Giải câu 8 bài 4: Hệ trục tọa độ

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 27 - sgk hình học 10

Cho vectơ , vectơ $\overrightarrow{b}= (1; 4)$. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{c}=(5; 0)$ theo hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và

Bài làm:

Gọi

=>

Theo bài ra :

<=>

<=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021