Giải câu 1 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI

Câu 1 trang 47 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: ; $\frac{- 12}{25}$; $\frac{- 16}{500}$; $5\frac{4}{25}$

Bài làm:

  • = $\frac{(-7) . 5}{20 . 5}$ = $\frac{-35}{100}$ = - 0,35
  • = $\frac{(- 12) . 4}{25 . 4}$ = $\frac{- 48}{100}$ = - 0,48
  • = $\frac{(- 16) . 2}{500 . 2}$ = $\frac{- 32}{1000}$ = - 0,032
  • = $5\frac{4 . 4}{25 . 4}$ = $5\frac{16}{100}$ = 5,16
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021