Giải câu 2 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. 2 và

b. 6 và

c. 7 và

Bài làm:

a. . Vì 4 > 3 => $\sqrt{4}>\sqrt{3}=>2>\sqrt{3}$ .

b. . Vì 36 < 41 => $\sqrt{36}<\sqrt{41}=>6

c. . Vì 49 > 47 => $\sqrt{49}>\sqrt{47}=>7>\sqrt{47}$ .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021