Giải câu 2 bài 2: Tập hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 13 sgk toán Đại số 10

Trong hai tập hợp và \(B\) dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp và \(B\) có bằng nhau không ?

a) là tập hợp các hình vuông

là tập hợp các hình thoi.

b)

.

Bài làm:

a) Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông).

Vậy .

b) Mỗi số là ước của là một ước chung của \(24\) và \(30\).

.

Vậy .(1)

Ta có và \(30\) có ước chung lớn nhất là \(6\)

Nên mỗi ước chung của và \(30\) là một ước của \(6\).

Vậy (2)

Từ (1) và (2) .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021