Giải câu 2 bài : Ki-lô-mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1k m2 = …. m2 1 m2 = ……dm2

1000000 m2 = ….km2 5km2 = …… m2

32m249d m2 = …..dm2

2000000 m2 = …km2

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta có : 1km2 = 1000000m2 và 1 m2 = 100dm2 nên ta điền các số thích hợp vào chỗ trống như sau:

Kết quả

1km2 = 1000000m2 1 m2 = 100dm2

1000000 m2 = 1km2 5km2 = 5000000m2

32m249dm2 = 3249dm2

2000000 m2 = 2km2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021