Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) 9,46 + 3,8;

b) 45,08 + 24,97;

c) 0,07 + 0,09.

Bài làm:

a) 9,46 + 3,8

9,46 + 3,8 = 13,26 thử lại: 3,8 +9,46 = 13,26

b) 45,08 + 24,97

45,08 + 24,97= 70,05 thử lại: 24,97 + 45,08 = 70,05

c) 0,07 + 0,09.

0,07 + 0,09 = 0,16 thử lại: 0,09 + 0,07 = 0,16

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021