Giải câu 2 bài : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình sgk Toán 5 trang 168

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 168 sgk toán lớp 5

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

Bài làm:

a) Do cái hộp dạng hình lập phương nên V = a x a x a.

Thể tích cái hộp hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b) Do giấy màu dán tất cả các mặt nên Sgiấy = Stoàn phần = a x a x 6

Diện tích giấy màu cần dùng là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

Đáp sô: a) 1000cm3 ;

b) 600cm2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021