Giải câu 20 bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 54 - sgk toán 9 tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Bài làm:

  • Các đường thẳng cắt nhau khi có . Ta có ba cặp đường thẳng cắt nhau là:

(a) và (b) $y = x + 2$ (vì có $1,5 ≠ 1$)

(a) và (c) $y = 0,5x – 3$ (vì có $1,5 ≠ 0,5$)

(a) và (d) $y = x – 3$ (vì có $1,5 ≠ 1$)

  • Các đường thẳng song song khi có và $b ≠ b'$. Ta có các cặp đường thẳng song song với nhau là:

(a) và (e) $y = 1,5x – 1$ (vì có $1,5 = 1,5$ và $2 ≠ -1$)

(b) và(d) $y = x – 3$ (vì có $1 = 1$ và $2 ≠ -3$)

(c) và (g) $y = 0,5x + 3$ (vì có $0,5 = 0,5$ và $-3 ≠ 3$)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021