Giải câu 3 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 - sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số phân thức:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

 • Tập xác định: D = R \ {1}
 • Sự biến thiên:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> Hàm số nghịch biến trên (-∞; 1) và (1; +∞).

 • Cực trị: Hàm số không có cực trị.
 • Tiệm cận:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> x = 1 là tiệm cận đứng.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> y = 1 là tiệm cận ngang.

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

b)

 • Tập xác định: D = R \ {2}
 • Sự biến thiên:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> Hàm số đồng biến trên (-∞; 2) và (2; +∞).

 • Cực trị: Hàm số không có cực trị.
 • Tiệm cận:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> x = 2 là tiệm cận đứng.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> y = -1 là tiệm cận ngang.

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

c)

 • Tập xác định: D = R \ {}
 • Sự biến thiên:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> Hàm số nghịch biến trên (-∞;) và (; +∞).

 • Cực trị: Hàm số không có cực trị.
 • Tiệm cận:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> là tiệm cận đứng.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> là tiệm cận ngang.

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021