Giải câu 3 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... Toán 5 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 57 - sgk toán lớp 5

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải câu 3 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... - Toán 5 trang 56

Bài làm:

10 lít cân dầu hỏa nặng số kg là:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng số kg là:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021