Giải câu 3 bài : Ôn tập về số thập phân sgk Toán 5 trang 150

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 150 sgk toán lớp 5

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới đây đều có hai chữ số ở phần thập phần.

74,6 ; 284,3 ; 401,25 ; 104.

Bài làm:

74,6 có 1 chữ số phần thập phân nên cần thêm 1 số 0 vào sau: 74,60.

284,3 có 1 chữ số phần thập phân nên cần thêm 1 số 0 vào sau: 284,30.

401,25 có 2 chữ số phần thập phân nên không cần thêm.

104 không có chữ số nào phần thập phân nên cần thêm 2 chữ số 0: 104,00.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021