Giải câu 3 bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

Bài làm:

a) 5km 302m= km= 5,302km

b) 5km 75m = km= 5,075km

c) 302m =km= 0,302km

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021