Giải câu 3 trang 72 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Vẽ các góc nhọn , $\beta $, $\gamma $ biết:

a) sin = $\frac{1}{3}$ ; b) cos$\beta $ = $\frac{3}{4}$ ; c) cos$\gamma $ = $\frac{1}{4}$.

Sử dụng thước đo góc để đo các góc vừa dựng và kiểm chứng lại bằng việc sử dụng máy tính cầm tay.

Bài làm:

a) sin = $\frac{1}{3}$ $\Rightarrow $ = $19,47^{\circ}$

b) cos = $\frac{3}{4}$ $\Rightarrow = $41,41^{\circ}$

c) cos = $\frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ = $75,52^{\circ}$

* Ta có bảng sau:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021