Giải câu 33 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 33: Trang 20 - sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Bài làm:

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021