Giải câu 37 bài luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 37: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử

Bài làm:

Có nhiều cách viết đa thức bậc 3 và có hai hạng tử x, y. Ví dụ:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021