Giải câu 4 bài 2: Hàm số y = ax + b

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 42 - sgk đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số :

a)

b)

Bài làm:

a) Đồ thị gồm hai tia:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số y= ax + b

  • Tia Ot là đồ thị của hàm số khi $x ≥ 0$.
  • Tia Ot' là đồ thị hàm số khi $x < 0$.

b) Đồ thị gồm hai tia:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số y= ax + b

  • Tia AB là đồ thị của hàm số khi $x ≥ 1$.
  • Tia AB' là đồ thị của hàm số khi $x < 1$.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021