Giải câu 5 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 38 sgk toán 8 tập 1

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) ;

b) .

Bài làm:

a)Ta có:

Vậy đa thức phải điền vào chỗ trống là: x2

b) Ta có:

Vậy phải điền vào chỗ trống là: 2(x-y)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021