Giải câu 5 Bài 28 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 21 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng8283881880
Số hạng7164153348
Tổng

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thực hiện phép tính như khi các con đặt phép tính hàng dọc thì các con sẽ tìm được số điền vào ô trống.

Số hạng8283881880
Số hạng7164153348
Tổng154479615288
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021