Giải câu 57 bài 9: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 57 : Trang 25 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 4x + 3;

b) x2 + 5x + 4;

c) x2 – x – 6;

d) x4 + 4.

(Gợi ý câu d): Thêm và bớt 4x2 vào đa thức đã cho.

Bài làm:

a) x2 – 4x + 3 = x2 – x - 3x + 3

= x(x - 1) - 3(x - 1)

= (x -1)(x - 3)

b) x2 + 5x + 4 = x2 + 4x + x + 4

= x(x + 4) + (x + 4)

= (x + 4)(x + 1)

c) x2 – x – 6 = x2 +2x – 3x – 6

= x(x + 2) - 3(x + 2)

= (x + 2)(x - 3)

d) x4+ 4 = x4 + 4x2 + 4 – 4x2

= (x2 + 2)2 – (2x)2

= (x2 + 2 – 2x)(x2 + 2 + 2x)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021