Giải câu 64 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 64: trang 50 sgk Toán 7 tập 2

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đơn thức sao cho tại x = -1 và y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Bài làm:

  • Đơn thức đồng dạng với đơn thức có dạng $ax^2y$với a là hằng số
  • Ta có đơn thức tại $x=-1; y=1$có giá trị là

Vậy để đơn thức có giá trị nhỏ hơn 10 khi và chỉ khi $a < 10$

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021