Giải câu 7 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 155 - sgk vật lí 10

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thể khí?

A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động không ngừng.

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D.Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

Bài làm:

Ở thể khí lực tương tác giữa các phân tử rất yêu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.

Chọn D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021