Giải tuần 22 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ 7 trong tuần.

b) Ngày 7 tháng 5 là ngày thứ 6 trong tuần.

c) Ngày 31 tháng 5 là ngày thứ 2 trong tuần.

d) Ngày 5 tháng 9 là ngày thứ chủ nhật trong tuần.

e) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ 4 trong tuần.

2.

Giải tuần 22 luyện tập 1

3.

Câu a) b) khi nhân cần phải có nhớ

Câu c) Khi cộng cũng cần có nhớ

Sửa lại là:

Giải tuần 22 luyện tập 1

4.

Bài giải:

Cách 1:

Cần phải mua tiếp số viên gạch để đủ gạch xây là:

7300 - 2500 - 2500 = 2300 (viên)

Đáp số: 2300 viên gạch.

Cách 2:

Đã mua được tất cả số viên gạch là:

2500 x 2 = 5000 (viên)

Cần mua tiếp số viên gạch là:

7300 - 5000 = 2300 (viên)

Đáp số: 2300 viên gạch.

Cách 3:

Cần mua tiếp số viên gạch là:

7300 - (2500 + 2500) = 2300 (viên)

Đáp số: 2300 viên gạch.

5.

Bài giải:

Giữ đầu nhọn của compa tại điểm O:

Giải tuần 22 luyện tập 1

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021