Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 136 sgk Sinh học 6

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?

Bài làm:

Hạt trầnHạt kín
Rễ, thân, lá thật.Rễ thân, lá thật; rất đa dạng.
Có mạch dẫn.Có mạch dẫn hoàn thiện.
Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón.Có hoa . Cơ quan sinh sản là hoa quả.
Hạt nằm trên lá noãn hở.Hạt nằm trong quả.

Trong đó điểm nào là quan trọng nhất là: ở hạt kín hạt nằm trong quả vì khi đó hạt được bảo vệ rất tốt, đảm bảo cho việc duy trì loài.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021