Listen Unit 12: A vacation abroad

 • 1 Đánh giá

Phần "Listen" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nghe hiểu thông qua một bản tin dự báo thời tiết. Bạn học chú ý lắng nghe nhiều lần để ghi nhớ cách đọc nhiệt độ và các mẫu câu dự báo thời tiết. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen

LISTEN – UNIT 12: A VACATION ABROAD

Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you. (Hãy nghe dự báo thời tiết sau đỏ điền vào chỗ trống trong bảng bảng thông tin bạn nghe được. Từ cho trong khung sẽ giúp bạn.)

Giải:

City (Thành phố)

Weather (Thời tiết)

Temperature (Nhiệt độ)

Low (thấp)

High (cao)

1. Sydney

dry. windy

20

26

2. Tokyo

dry, windy

15

22

3. London

humid, cold

-3

7

4. Bangkok

warm, dry

24

32

5. New York

windy, cloudy

8

15

6. Paris

cool, dry

10

16

Nội dung bài nghe:

And here is today's weather forecast for the international traveler.

 • Let’s start with Sydney. It will be a dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be twenty and the high will be twenty six degrees.
 • Tokyo will be dry and windy, with a low of fifteen and a high of twenty two.
 • London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus three and a high of seven.
 • Bangkok will be warm and dry with a low of twenty four degrees centigrade and a high of thirty two.
 • New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of eight and a high of fifteen.
 • In Paris it will be cool and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

Dịch bài:

Và đây là dự báo thời tiết hôm nay cho khách du lịch quốc tế.

 • Hãy bắt đầu với Sydney. Sẽ là một ngày khô hạn ở Sydney và lộng gió ngày hôm nay. Đối với nhiệt độ, thấp nhất sẽ là 20 và cao nhất là 26 độ.
 • Tokyo sẽ khô và lộng gió, với mức thấp nhất là 15 độ và cao nhất là 22 độ.
 • London sẽ có một ngày ẩm ướt. Thời tiết rất lạnh với mức thấp nhất -3 độ và cao nhất là 7 độ.
 • Bangkok sẽ ấm áp và khô ráo với mức nhiệt thấp nhất là 24 độ C và cao nhất là 32 độ C.
 • New York sẽ có một ngày đầy gió. Trời sẽ có mây với nhiệt độ thấp nhất là 8 độ và cao nhất là 15 độ.
 • Ở Paris hôm nay sẽ mát và khô. Thấp nhất sẽ là 10 độ và cao nhất sẽ là 16 độ.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021