Nhớ - viết: Đất nước (từ mùa thu nay ... đến hết). Chú ý cách trình bày khổ thơ

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhớ - viết: Đất nước (từ mùa thu nay ... đến hết). Chú ý cách trình bày khổ thơ

Bài làm:

Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha

Trời xanh đây là của chúng ta

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm ngát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021