Ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, cứ 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 3,6 gam muối

  • 1 Đánh giá

2. Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch đã bão hòa

II. Độ tan của một chất trong nước

Ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng ), cứ 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 3,6 gam muối ăn hoặc 20 gam đường.

a) Hãy ghép thông tin ở cột A phù hợp với kết luận ở cột B trong bảng sau:

Cột ACột B

1. Khuấy 200 gam đường vào 100 gam nước tạo thành

2. Cho 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước tạo thành

3. Cho 30 gam đường vào 20 gam nước tạo thành

4. Khuấy 5,4 gam muối ăn vòa 15 gam nước tạo thành

a) dung dịch chưa bão hòa

b) dung dịch đã bão hòa

b) Hãy xác định độ tan trong nước của muối ăn và đường ở

Bài làm:

a)

  • 1 - b
  • 2 - a
  • 3 - a
  • 4 - b

b) Độ tan của muối ăn là 36 gam muối ăn/ 100 gam nước.

Độ tan của đường là 200 gam đường/ 100 gam nước.

  • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021