Quan sát hình 12.7 và cho biết: Cấu tạo và chức năng của tế bào, tế bào chất và nhân tế bào Sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

  • 1 Đánh giá

III. CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO ĐỘNG VẬT VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

1/ Quan sát hình 12.7 và cho biết:

  • Cấu tạo và chức năng của tế bào, tế bào chất và nhân tế bào
  • Sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

2/ Nhờ yếu tố bào lục lạp thực hiện được chức năng quang hợp?

Bài làm:

1/

  • Màng tế bào:

- Cấu tạo: Là lớp màng mỏng

- Chức năng: Kiểm soát sự di chuyển của các chất vào và ra khỏi tế bào

  • Tế bào chất

- Cấu tạo: Là chất keo lỏng, chứa các bào quan

- Chức năng: Là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sống của tế bào

  • Nhân tế bào:

- Cấu tạo: có màng nhân bao bọc chất di truyền

- Chức năng: trung tâm điều khiển hầu hết hoạt động sống của tế bào.

  • Sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật:

- Giống: đều có các bào quan

- Khác:

+ Tế bào thực vật có lục lạp, thành xenlulozo và không bào, tế bào động vật thì không.

+ Tế bào động vật có trung thể, tế bào thực vật thì không.

+ Nhân của tế bào động vật nằm ở trung tâm tế bào, còn thực vật vì không bào chiếm diện tích lớn nên nhân bị lệch sang 1 bên.

2/ Vì lục lạp mang sắc tế quang hợp (diệp lục) có khả năng hấp thụ ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu cơ.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021