SBT tiếng Anh 11: Writing Unit 9 The post office

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 9: The post office (Bưu điện). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Rearrange the clues and write them in the blank to complete the letter below.

(Sắp xếp lại các gợi ý và viết chúng vào chỗ trống dưới đây.)

  1. Perhaps due to their stressing work, sometimes they seem a bit cold and not very helpful.
  2. The last point I would like to comment on is the attitude of some of your staff.
  3. Secondly,'although the parking area is large, it has no security guards and sometimes feel insecure leaving my motorcycle there.
  4. Firstly, the lobby inside the post office is too cramped and the seats are not enough.
  5. Furthermore, I think it would be much better if the post office is open until 11 p.m. so that customers can have more access to your services.
  6. We customers often have to stand while waiting for our transactions, causing an unpleasant scene of disorder.

17 Beeston Road

Nottingham

16th May, 2004

Dear Sir,

I am writing to give some comments on your post office’s services.

........................

........................

........................

I know that what you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be made a better place.

Yours faithfully,

Do An Due

Hướng dẫn giải:

17 Beeston Road

Nottingham

16th May, 2004

Dear Sir,

I am writing to give some comments on your post office’s services.

Firstly, the lobby inside the post office is too cramped and the seats are not enough. We customers often have to stand while waiting for our transactions, causing an unpleasant scene of disorder. Secondly, although the parking area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure leaving my motorcycle there. Furthermore, I think it would be much better if the post office is open until 11 p.m. so that customers can have more access to our services. The last point I would like to comment on is the attitude of some of your staff. Perhaps due to their stressing work, sometimes they seem a bit cold and not very helpful.

I know that what you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be made a better place.

Yours faithfully,

Do An Due

Hướng dẫn dịch:

17 đường Beeston

Nottingham

Ngày 16 tháng 5 năm 2004

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư để đưa ra một số nhận xét về các dịch vụ bưu điện của bạn.

Thứ nhất, hành lang bên trong bưu điện quá chật chội và chỗ ngồi không đủ. Khách hàng chúng tôi thường phải đứng trong khi đợi thực hiện giao dịch, gây ra cảnh sự lộn xộn đầy khó chịu. Thứ hai, mặc dù diện tích bãi đậu xe rộng, nhưng không có nhân viên bảo vệ và đôi khi tôi cảm thấy không an toàn khi để xe máy của tôi ở đó. Hơn nữa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bưu điện mở cửa đến 11 giờ đêm. Để khách hàng có thể có nhiều quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi. Điểm cuối cùng tôi muốn bình luận là thái độ của một số nhân viên của bạn. Có lẽ do công việc nhấn mạnh của họ, đôi khi có vẻ hơi lạnh và không hữu ích lắm.

Tôi biết rằng những gì bạn và nhân viên của bạn đã làm cho đến nay cho sự phát triển của bưu điện là đáng khích lệ và bức thư này được viết với hy vọng rằng bưu điện của bạn sẽ được thực hiện một nơi tốt hơn.

Trân trọng,

Do An Due


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021