Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 54 sgk Lịch sử 9

Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Bài làm:

Thời cơ ở chỗ:

  • Các nước có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
  • Có điều kiện rút ngắn khoảng cách với thế giới và khu vực
  • Có điều kiện để áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

Thách thức ở chỗ:

  • Nếu không biết chớp thời cơ để phát triển thì sẽ trở nên tụt hậu.
  • Nếu không biết cách để hội nhập thì hội nhập sẽ trở thành hòa tan.
  • Nếu không biết cách vận dụng khoa học kĩ thuật sẽ trở thành lạc hậu.
  • 120 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021