Thảo luận, tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau. Viết các từ tìm được vào vở?

  • 1 Đánh giá

4. Thảo luận, tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau. Viết các từ tìm được vào vở?

a. Con trâu ăn cỏ

b. Đàn bò uống nước dưới sông

c. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ

Bài làm:

a. Con trâu ăn cỏ => ăn

b. Đàn bò uống nước dưới sông => uống

c. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ => rực rỡ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021